Can Tho Nail Gap!! Marietta, Ga

Discussion in 'Georgia' started by Tai Nguyen, Feb 27, 2018.

Tags:
  1. Tai Nguyen

    Tai Nguyen New Member

    CAN THO NAIL GAP – Tiem đang cần thợ bột và chân tay nước, Full time hay part time. –Tiem đông khách, tips hậu. – Marietta, Ga. Vùng mỹ trắng nhiều/sang -Tiệm giá cao -Tiệm rất thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc: Vincent (404) 452-9904 or Tai (404) 424-3432
     

Share This Page